Φόρμα ενημέρωσης και συγκατάθεσης

Υποχρεώσεις του θεραπευόμενου

H συμμετοχή του θεραπευόμενου στις συναντήσεις είναι απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή της θεραπευτικής διαδικασίας και την επίλυση των στόχων.

Υποχρεώσεις του θεραπευτή

Η ψυχολόγος έχει την υποχρέωση να εξηγήσει την διαδικασία της θεραπείας και να συνεργαστεί για τον ορισμό εφικτών θεραπευτικών στόχων.

Άρση του απορρήτου

Η επικοινωνία και η εμπιστοσύνη μεταξύ θεραπευόμενου και θεραπευτή είναι άκρως σημαντικοί παράγοντες για την θεραπευτική  διεργασία, γι’ αυτό και η θεραπευτική σχέση διέπεται από το απόρρητο. Εξαιρέσεις ισχύουν στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • ενδείξεις κινδύνου σωματικής ακεραιότητας  (θεραπευόμενου ή άλλων),
  • ενδείξεις παραμέλησης και σεξουαλικής ή σωματικής κακοποίησης παιδιού, αναπήρου ή ηλικιωμένου,
  • ανήλικου θεραπευόμενου: Ο θεραπευόμενος δεν έχει το δικαίωμα να κρατήσει την θεραπεία του απόρρητη από τους γονείς του. Για την καλύτερη διεξαγωγή της, ο γονέας μπορεί να δώσει στο παιδί του την άδεια του απορρήτου.